Mezi způsoby zaměstnání občanů Ukrajiny v České republice patří zaměstnanecká a modrá karty, krátkodobé a dlouhodobé vízum za účelem zaměstnání anebo sezonního zaměstnání, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance a programy schválené vládou České republiky za účelem dosažení ekonomického přínosu pro ČR: programy vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, kvalifikovaný zaměstnanec, klíčový a vědecký personál.

Nejběžnější druhy povolení, opravňující cizinci z třetích zemí pracovat v Česku, dlouho byly zaměstnanecká a modrá karty. Oba typy dokladů opravňují cizince k pobytu a zároveň výkonu zaměstnání v České republice, což znamená, že cizinec nepotřebuje zvlášť pracovní povolení. O zaměstnaneckou kartu lze požádat osobně na příslušném zastupitelském úřadě ČR, jejichž seznam je dostupný na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky, a to ve státu, jehož občanem je žadatel, anebo jenž vydal cestovní doklad, anebo v němž má žadatel povolený dlouhodobý nebo trvalý pobyt. Odlišnost daných dvou druhů povolení k pobytu spočívá v tom, o jaký druh zaměstnání jde. Modrá karta je určena pro pobyt za účelem výkonu zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci, kdyžto zaměstnanecká karta stačí pro výkon zaměstnání, které vysokou kvalifikaci nevyžadují. Dnes ale osobní podání žádosti o jednu z karet není snadný úkol, a to z důvodu zavedených početních kvót. Početní kvóty pro žádosti o zaměstnaneckou anebo modrou kartu mimo vládní programy jsou příliš nízké na to, aby uspokojili reální potřebu. Při velkém počtu zájemců o podání žádostí jen nepatrně malé procento bude schopné se na zastupitelský úřad touto cestou dostat. Kupříkladu na Generálním konzulátu ve Lvově kvóta pro samostatné podání žádosti o zaměstnaneckou anebo modrou kartu stanoví pouhých 720 žádostí ročně. Kdyžto kvóta pro podání žádostí na účast ve vládních programech je 40 000 – na tomtéž konzulátu ve Lvově.

Z praktického hlediska nejvhodnější variantou – jak pro zájemce o práci, tak i pro zaměstnavatele – je kombinování účasti na vládním programu a krátkodobého víza za účelem zaměstnání.

Programů schválených vládou České republiky se můžou zúčastnit vysoce kvalifikovaní a kvalifikovaní zaměstnanci. Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec může tím způsobem nahradit modrou kartu, a program kvalifikovaný zaměstnanec – kartu zaměstnaneckou. Za vysoce kvalifikované se považují zaměstnanci, kteří působí jako řídící pracovníci, specialisté v rozmanitých oborech, jako techničtí a odborní pracovníci – podle klasifikace zaměstnání CZ ISCO, 1-3. Za kvalifikované se považují ti zaměstnanci, jejichž činnosti spadají pod kategorie CZ ISCO, 4-8 – například vzdělaní výrobci, pracovníci průmyslovosti atd..

O vládních programech, kritériích pro účastníky a správných postupech při podání žádostí o účast jsme již detailně psali dřív. [додати лінки]. Prvním krokem je podání žádosti o zařazení zaměstnavatele do programu. Žádost se podává garantům, mezi které patří 10 organizací, komor a svazů. Pokud zaměstnavatel splní všechny podmínky a bude do programu zařazen, muže požádat i o zařazení svých budoucích zaměstnanců. Zaměstnavatel dostane dokument, do kterého vyplní údaje potenciálních zaměstnanců, a pokud budou splněny všechny podmínky, zaměstnavatel dostane i termín pro podání žádostí zaměstnanců. Zaměstnanci se pak musí dostavit v uvedený termín na příslušný úřad a podat žádosti spolu se všemi potřebnými dokumenty. Uchazeče zaměstnavatelů, zařazených vybranými garanty, například Agrární komorou ČR, podávají žádosti v Kyjevu, ostatní – ve vízovém centru ve Lvovu, samotný proces podání žádostí je pří tom pro všechny žadateli stejný. Na rozhodnutí o žádosti se čeká minimálně 2-3 měsíce, ale doba očekávání se často prodlužuje až do 6. Po schválení žádosti zaměstnanci dostávají přechodné vízum na 60 dnů, se kterým můžou přijet do České republiky a do 3 dnů po překročení hranice odevzdat biometrické údaje. Po tom již můžou v České republice pobývat a dostat zaměstnaneckou kartu.

Vzhledem k tomu, že čekat na rozhodnutí o účasti v programu je často třeba až do půlroku, lze využit i možnost obdržení krátkodobého víza za účelem zaměstnání. Zaměstnavatel hlásí volné místo na úřadu práce a podává žádost o jeho obsazení lidmi, které má zájem zaměstnat. Potom se přibližně měsíc a půl čeká na rozhodnutí. S rozhodnutím, vyplněnou anketou a pojištěním pak zaměstnanec může požádat o krátkodobé vízum, a to v příslušném vízovém centru podle toho, z jakého regionu Ukrajiny pochází zaměstnanec. Vízová centra České republiky jsou v sedmi Ukrajinských městech: Kyiv, Dnipro, Odesa, Charkiv, Lviv, Užhorod a Ivano-Frankivs’k.

Taková kombinace je často preferována právě proto, že zaměstnavatel bude mít kvalifikovaného zaměstnance již po dvou měsících. Po obdržení rozhodnutí o účastí na vládním programu zaměstnanec se jen na krátkou dobu vrátí na Ukrajinu vyzvednout rozhodnutí s přechodným vízem.

Avšak ne každý zájemce o zaměstnání v České republice se může zúčastnit programů. O zařazení do programů nemůže žádat nekvalifikovaný personál ze skupiny 9 klasifikace CZ ISCO. V daném případě zájemci budou muset požádat o zaměstnaneckou kartu samostatně v rámci početní kvóty.

Neméně důležitou skutečností je přísný zákaz vykonávání pracovní činnosti občany Ukrajiny, kteří se v České republice nachází buď na krátkodobém nevýdělečném pobytu v rámci bezvízového styku, anebo jsou držiteli platného povolení k vykonávání výdělečné činnosti vydaného jiným schengenským státem.