Зателефонуйте нам: +38 067 578 66 40

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informujeme Vás, že Vaše osobní údaje bude za níže uvedených podmínek zpracovávat:

HR Summit s.r.o.

se sídlem Praha 7, Argentinská 286/38, 170 00

IČ 05635292, DIČ CZ05635292

zastoupená: Lyudmylou Didukh, jednatelem

 

e-mailová adresa pověřeného zaměstnance, který plní povinnosti správce osobních údajů: [email protected]

a to dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC (dále jen „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) a za níže uvedených podmínek:

I. Rozsah a účel - které osobní údaje zpracováváme a proč?

Zpracováváme tyto osobní údaje uchazečů o zaměstnání (dále jen „Osobní údaje“):

 • jméno a příjmení, datum narození
 • adresa trvalého pobytu, doručovací adresa
 • údaje související s kvalifikací (dosažené vzdělání, předchozí zaměstnání)
 • údaje související s doložením totožnosti (číslo cestovního pasu, platnost, vydávající organ veřejné moci)
 • kontaktní údaje: e-mail, telefon

Údaje zpracováváme pro tyto účely:

 • plnění smlouvy s uchazečem o zaměstnání, zprostředkování kontaktu mezi uchazečem o zaměstnání a zaměstnavatelem,
 • účetní a daňové účely,
 • vedení a uchovávání evidence pro případ právního sporu

Tyto osobní údaje zpracováváme na základě zákonného zmocnění, neboť zpracování uvedených údajů je nezbytné pro splnění smlouvy a dalších zákonných povinností z toho vyplývajících jako je např. vystavení daňového dokladu. Toto zpracování lze provádět i bez souhlasu na základě čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení a na základě ust. § 43, odst. 3, písm. b) zákona o zpracování osobních údajů, neboť jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy se subjektem údajů.

E-mailovou adresu, telefonní číslo a doručovací adresu zpracováváme rovněž k marketingovým účelům. Jedná se o zpracování dle čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení a dle ust. § 43, odst. 3, písm. e) zákona o zpracování osobních údajů, neboť jde o zpracování nezbytné pro ochranu práv nebo právem chráněných zájmů správce či jiné dotčené osoby. Zaručujeme Vám, že pokud vznesete námitku proti takovému zpracování, nebudeme Vaše údaje k těmto účelům používat; námitku lze vznést prostřednictvím odkazu, který je obsažen v každém e-mailu s marketingovou komunikací.

II. Příjemce osobních údajů - komu osobní údaje poskytneme?

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání mohou obdržet zaměstnavatelé spolupracující se společností HR Summit s.r.o.

              Dále je mohou obdržet smluvní partneři, kteří nám poskytují IT služby, účetní a daňové služby nebo právní služby; všichni tito smluvní partneři jsou vázáni povinnou mlčenlivostí a mohou obdržet osobní údaje jen v rozsahu nezbytně nutném pro splnění smluvního závazku.     

Osobní údaje mohou obdržet společnosti mimo Evropskou unii, a to HR Summit Ukraine, ІТ COMMUNICATIONS Limited Liability Company.

III. Doba uložení osobních údajů

Zpracovávání potrvá po dobu spolupráce (registrace uchazečů o zaměstnání) a následně budou osobní údaje potřebné pro daňové a účetní účely (např. fakturační údaje, atp.) budou uchovávány v souladu se zákonem, tj. nejvýše po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo, a to s ohledem na naši povinnost archivovat daňové doklady po uvedenou dobu. V případě, že nedojde k uzavření smlouvy, budou vaše osobní údaje vymazány po jednom roce.

IV. Práva a povinnosti – co po nás můžete chtít?

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování osobních údajů mají uchazeči o zaměstnání následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům a sdělení obsahu a rozsahu zpracování (tj. jaké informace zpracováváme a na základě jakého právního důvodu); s tím souvisí právo získat zpracovávané údaje o své osobě ve strojově čitelném formátu;
 • právo na opravu osobních údajů v případě nepřesnosti či neúplnosti;
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), pokud již pominul účel jejich zpracování a uchovávání; tím není dotčena zákonnost předchozího zpracování;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů, dokud nevyřešíme případné sporné otázky ohledně zpracování;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 • pokud nebudete spokojeni s vyřízením vašeho požadavku, máte právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (kontaktní údaje: www.uoou.cz).

Všechna výše uvedená práva můžete uplatnit kontaktováním na adresu uvedenou v záhlaví dokumentu, a to včetně e-mailové adresy.

 

V Praze dne 1.7.2019                                     HR Summit s.r.o.

                                                                                            zastoupen Lyudmylou Didukh, jednatelem